Vedtægter

 §1.

NAVN
Klubbens navn er Hrimfaxa


§2.
FORMÅL
Klubbens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til den islandske hest og dennes korrekte anvendelse i avl og ridesporten samt, at samle alle venner af den islandske hest om sådanne fællesopgaver, der vil fremme disse formål.

§3.
MEDLEMSKAB
Medlemskab står åbent for alle ejere af islandske heste samt for andre med interesse for klubbens formål. Udmeldelse kan ske kontinuerligt, dog uden tilbagebetaling af kontingent.
Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende har handlet i åbenbar modstrid med vedtægternes formålsbestemmelser. Eksklusion kræver 2/3 stemmeflertal.

§4.
KONTINGENT
Det årlige kontingent og eventuelle indmeldelsesgebyrer fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent, der forfalder til betaling 1. april, gælder for perioden 1. januar til 31. december.
Ved indmeldelse i perioden 1. juli til 31. december betales ½ kontingent.

§5.
LEDELSE
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen og således , at der er valg til 2 bestyrelsesposter i ulige år og til de 3 andre i lige år – og så fremdeles. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der vælges ligeledes for 1 år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen.
Generalforsamlingen opfordres til, når det er muligt, at indvælge 1-2 juniormedlemmer i bestyrelsen. Juniormedlemmerne deltager i bestyrelsens arbejde, men tegner ikke klubben i juridisk forstand. Juniormedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen leder klubben ifølge dens vedtægter under ansvar overfor generalforsamlingen og træffer alle for klubbens drift nødvendige beslutninger med simpelt flertal. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse efter forudgående bemyndigelse af en generalforsamling.

§6.
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og består af samtlige medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes i februar/marts.
Indkaldelse sker pr. nyhedsmail, hjemmeside og sociale medier  med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, må være klubben i hænde senest 1. februar.
Forslag til kandidater til bestyrelsen, revisorer og suppleanter kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Referat af forhandlingerne føres til protokols og underskrives af dirigenten og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert tilstedeværende medlem af klubben har 1 stemme.
Alle valg og afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Dagsorden for generalforsamlingen er følgende.
a. Valg af dirigent og protokolfører. b. Bestyrelsen aflægger beretning. c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. d. Behandling af indkomne forslag. e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. f. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. g. Eventuelt

§7.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Såfremt mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 1/4af klubbens medlemmer kræver det, skal bestyrelsen lade indkalde til ekstraordinær generalforsamling med udførlig angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Indvarsling, der skal foregå som til en ordinær generalforsamling, skal ske snarest muligt og senest 8 uger efter, at bestyrelsen har modtaget ovennævnte anmodning.
Til vedtagelse af forslag på en ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer ect., jævnfør § 9 og § 10.

§8.
REGNSKAB OG REVISION
Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen sammen med en suppleant på en ordinær generalforsamling. Revisorerne kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlemmer.
Klubbens regnskabsperiode er 1. januar til 31. December.

§9.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Beslutning om ændring af nærværende vedtægter og bestemmelser om klubbens opløsning eller tilslutning til andre foreninger og forbund kan kun finde sted på en generalforsamling, når forslag herom forinden er fremsat skriftligt af et medlem eller af bestyrelsen og udførlig bekendtgjort i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer, opløsning af klubben eller tilslutning til andre foreninger eller forbund kan kun besluttes med mindst 2/3 majoritet.

§10.
OPLØSNING
Ved beslutning om opløsning af klubben overdrages klubbens eventuelle formue til foreningen “Hestenes Værn”.
Den ophævende generalforsamling vælger ved simpelt stemmeflertal 2 likvidatorer, der får til opgave at afvikle og overdrage en eventuel formue til den eller de af den ophævende generalforsamling udpegede modtagere.
Februar 2008