Referat Hrimfaxa’s generalforsamling d. 20/2/2024

A.) Jens Iversen bliver valgt som dirigent og Mette Sander som protokolfører.

B.) Det bliver enstemmigt vedtaget, at generalforsamlingen er lovlig.
Maja Lindgaard aflægger årsberetningen og takker for årene som formand.

C.) På nuværende tidspunkt er vi 139 medlemmer.
Det bliver besluttet, at kontingentet skal forblive uændret.
Jens Iversen og Anna Worm har gennemgået, revideret og skrevet under på
resultatopgørelsen. Hans Jørgen Ravnborg gennemgår årets økonomi,
aktiver og passiver.

D.) Maja Lindgaard lægger op til åben dialog, vedrørende medlemmernes
forventninger til klubben.
Det starter en debat om medlemskabet af DI og Worldfengur. Hvorfor vi
som medlemmer ikke har adgang til Worldfengur, når vi nu betaler til DI.
Bestyrelsen svarer, at medlemskabet af DI, bliver bla. brugt som forsikring,
når der afholdes arrangementer.
Der bliver drøftet forskellige opbevaringssteder til Hrimfaxa’s grej og ting.
Det er på nuværende tidspunkt de forskellige bestyrelsesmedlemmer, som
har Hrimfaxa’s ting stående hjemme hos dem selv. Så der er debat om hvor
vidt, der skal lejes en lade, så alt kan stå samlet.
Dette udvikler sig til en længere dialog, om vi skal have et fast klubhus,
hvor vi kan mødes og hygge sammen. Der kommer forslag om et enkelt
klubhus ikke nødvendigvis noget med en bane.
Så kommer der forslag om kvadrille ridning, for at have noget at være
fælles om.
Vi drøfter juniorer – og hvordan vi skal få dem med i arrangementer i
Hrimfaxa regi.  De fremmødte medlemmer er enige om, at der skal bruges
penge på både at tiltrække og fastholde juniorer.

E.) Ingen forslag.

F.) Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Lise Skadhauge, Maja Warmdahl og Mette Sander præsenterer sig selv, da
de er blevet anbefalet af bestyrelsen som nye medlemmer.
Marlene Lund Overgaard, Karina Nymann Jensen og Hanne Holm stiller op
som suppleanter. Det bliver enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen bliver
udvidet med en suppleant. Samtidigt bliver det besluttet, at
bestyrelsesmedlemmerne selv finder ud af, hvem der sidder for en etårig
periode og en toårig periode.

G.) Jens Iversen og Anna Worm bliver valgt som revisorer og Hans Jørgen
Ravnborg valgt som suppleant.

H.) Intet under eventuelt.

Marlene Lund Overgaard og Maja Lindgaard får hver en kurv som tak for godt arbejde igennem årene.
Jens Iversen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Den nye bestyrelse består af:

Formand Mette Sander
Kasserer Lise Skadhauge
Susan Sørensen
Maja Warmdahl
Suppleanter Marlene Lund Overgaard
Karina Nymann Jensen
Hanne Holm